Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND na sezónu 2018/2019

I.

Úvodné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Slovenského národného divadla sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na divadelné predstavenia Slovenského národného divadla alebo predstavenia organizované Slovenským národným divadlom.

II.

Vstupenky

 

 1. Vstupenka na predstavenia SND je ceninou. Vstupenky sú oslobodené od DPH. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestnoprávne následky.
 2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, ktorého sa vstupenka týka, respektíve do divadla.
 3. Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.
 4. Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:

  a) vstup do hľadiska po začiatku predstavenia je zakázaný, z tohto dôvodu sa odporúča prísť na predstavenie s dostatočným predstihom,

  b) kúpou vstupenky SND negarantuje parkovacie miesto pre návštevníkov. Kapacita parkovacích miest za novou budovou SND je obmedzená, pri historickej budove SND parkovisko nie je k dispozícii,

  c) vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem dámskych kabeliek,

  d) vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,

  e)počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,

  f) fotografovanie a výroba audio a videozáznamu predstavenia alebo jeho časti sú prísne zakázané,

  g) je zakázané rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred alebo počas predstavenia v priestoroch budovy SND, najmä avšak nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred alebo počas predstavenia,

  h) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v stave (najmä avšak nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu,

  i) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v prípade, že existuje dôvodná obava, že predstavenie alebo prítomnosť zákazníka na predstavení môže mať vplyv na zdravie alebo život zákazníka alebo iných osôb,

  j) je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov SND, účinkujúcich umelcov, ako aj iných osôb.
 5. V prípade nedodržania, porušenia alebo v prípade podozrenia povereného zamestnanca – najmä manažéra hľadiska, prvého inšpicienta alebo inej zodpovednej osoby alebo osôb poverených zo strany SND na porušenie akejkoľvek z podmienok stanovených týmito VOP, najmä, avšak nielen, podľa bodu 4 tohto článku VOP alebo v prípade rušenia alebo podozrenia na rušenie priebehu predstavenia alebo iných návštevníkov, ako aj v prípade dôvodnej obavy ohrozenia zdravia alebo života osoby – zákazníka alebo iných osôb, ako aj v prípade ohrozenia majetku SND alebo iných osôb, je oprávnený príslušný zamestnanec SND alebo osoba poverená zo strany SND nedovoliť alebo zamedziť prístup zákazníka alebo návštevníka do budovy SND, priestorov budovy SND alebo na predstavenie, alebo zákazníka/návštevníka z predstavenia a/alebo z budovy alebo priestorov budovy SND vyviesť, a to pred, ako aj počas trvania predstavenia. V prípade, ak je to technicky možné a v závislosti od intenzity porušenia podmienok stanovených týmito VOP, bude umožnené takémuto zákazníkovi sledovanie predstavenia na obrazovke v priestoroch SND na to určených. O intenzite porušenia podmienok, ako aj o spôsobe riešenia porušenia podmienok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnený rozhodnúť zamestnanec SND alebo poverená osoba zo strany SND. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla. V prípade, že dôjde k vyvedeniu alebo odopretiu prístupu zákazníka na predstavenie z dôvodov porušenia VOP, nemá zákazník nárok na náhradu zakúpenej vstupenky, ako ani na inú náhradu. SND si vyhradzuje právo rovnako nepovoliť prístup do budovy alebo priestorov SND, ako aj na predstavenie v prípade, že ide o zákazníka alebo návštevníka, ktorý v minulosti, a to počas obdobia jedného kalendárneho roka pred nepovolením prístupu zo strany SND, preukázateľne porušil VOP, pričom v takomto prípade SND vráti cenu vstupenky zákazníkovi, ktorého nevpustil na predstavenie v prípade, že si zákazník takúto vstupenku už zakúpil, pričom na inú náhradu zákazník nemá nárok.
 6. SND si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.

 

III.

Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

 

 1. Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť osobne v pokladniciach SND počas otváracích hodín alebo online prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry SR Navstevnik.sk.
 2. Vstupenky zakúpené online na portáli Navstevnik.sk je nutné si vytlačiť. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o vytlačenie aj v pokladniciach SND. Tieto budú však označené pečiatkou „Duplikát“.
 3. Vstupenky na predstavenia Opery SND a Baletu SND je možné rezervovať a vyzdvihnúť rezerváciu najneskôr sedem kalendárnych dní pred termínom konania príslušného predstavenia. V prípade vstupeniek na predstavenia Činohry SND rezervácia vstupeniek nie je možná, okrem rezervácií hromadných objednávok podľa čl. IV, individuálnych rezervácií pre účely SND a v prípade predstavení z povolenia riaditeľa súboru Činohry SND, riaditeľa Centra marketingu SND a generálneho riaditeľa SND.
 4. Vstupenky je možné rezervovať prostredníctvom portálu Navstevnik.sk, telefonicky na čísle +421 2 204 72 289, e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND.

  Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky do 48 hodín od termínu vytvorenia rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty bude rezervácia automaticky zrušená systémom.

  O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy usporiadateľa. Prevádzkovateľ portálu Navstevnik.sk si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť a v prípade nerešpektovania upozornenia na neprípustnosť takéhoto konania až zablokovať registráciu zákazníka na portáli Navstevnik.sk.
 5. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach SND je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 6. SND si vyhradzuje právo 30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach SND predávať vstupenky len na predstavenia hrané v daný deň.
 7. V pokladniciach SND je možná platba týmito druhmi platobných kariet: ZBK, EC/MC, Maestro, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, DC, JCB. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 8. V pokladniciach SND je možná platba platnými kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci do 18.00 hod. počas otváracích hodín pokladnice. V prípade hromadných rezervácií a ich úhrad je potrebné sa riadiť podľa č. IV, bod 4 týchto VOP SND.
 9. Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek cez portál Navstevnik.sk je možné o vystavenie daňového dokladu požiadať oddelenie predaja e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND.
 10. Deti do veku 3 rokov majú vstup do sály na detské repertoárové predstavenia SND bezplatne bez nároku na vlastné sedadlo so sprievodom dospelej osoby so zakúpenou vstupenkou.

 

IV.

Hromadné objednávky, fakturácie

 

 1. Hromadné objednávky vstupeniek:

  - za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie,

  - hromadné objednávky prijíma SND najneskôr 14 dní pred predstavením,

  - na nákup 10 kusov a menej vstupeniek na 1 predstavenie majú zákazníci možnosť využiť vytvorenie rezervácie na predstavenia Opery SND a Baletu SND na rezervacie@snd.sk alebo možnosť nákupu v pokladniciach SND a na portáli Navstevnik.sk.

   
 2. Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

  Hromadné objednávky sú povolené/prijímané až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

  Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Leni, Veselé paničky windsorské, Pred západom slnka.  Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť.  V prípade hromadných objednávok zaslaných na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname predstavení podľa tohto bodu VOP, je možné objednávku realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, no len do 50 % kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.
 3. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné.
 4. Úhrada hromadných objednávok je možná na základe vystavenej faktúry alebo platobným predpisom. Hromadnú objednávku je možné uhradiť kultúrnymi poukazmi, a to najviac vo výške 40 % z celkovej sumy objednávky, pričom zvyšok sumy vyplývajúcej z hromadnej objednávky musí byť uhradený v hotovosti alebo na základe vystavenej faktúry zo strany SND. Kultúrnymi poukazmi je možné, podľa predchádzajúcej vety, uhrádzať sumy za hromadné objednávky, respektíve vstupenky len osobne v pokladniciach SND, a to počas otváracích hodín pokladnice SND. Kultúrne poukazy sú ceninou, a preto nie je možné posielať ich poštou alebo iným spôsobom do SND. SND nenesie zodpovednosť za stratu pri manipulácii s touto zásielkou na pošte alebo pred ich úhradou v SND podľa tohto bodu VOP.
 5. Úhrada hromadnej objednávky musí prebehnúť najneskôr 14. deň pred termínom predstavenia. V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto bodu podmienok, je SND oprávnené objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.
 6. Po potvrdení hromadnej objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto hromadnú objednávku stornovať (okrem náhrady podľa bodu 8), meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.
 7. Pri doručení vstupeniek poštou (na SR) je k cene vstupeniek pripočítaný poštový poplatok vo výške 1,90 €. V prípade posielania vstupeniek pri hromadnom nákupe na základe žiadosti zákazníka prostredníctvom poštového podniku nenesie SND žiadnu zodpovednosť

  za oneskorené dodanie zásielky či poškodenie vstupeniek na predstavenie v zásielke.
 8. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP SND uplatniť

  si zľavu:
 • študentskú – je potrebné zaslať potvrdenie zo školy, ktoré musí obsahovať názov a adresu školy, menný zoznam žiakov a pedagogického sprievodu, podpis a pečiatku školy,
 • ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenia alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,
 • hromadnú – podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu.
 1. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, platobný doklad na vstupenky SND vystavený na základe záväznej hromadnej objednávky nie je možné stornovať.
 2. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky v prípadoch pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.

 

V.

Zľavy zo vstupeniek

 1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach SND, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
 2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
 • študentský/školský preukaz,
 • žiacka knižka,
 • zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),
 • potvrdenie o návšteve školy,
 • karta Euro<26, ISIC, ITIC,
 • preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
 • na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné sa preukázať dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístkom (tzv. električenkou) u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné sa preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).
 1. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné), ak nie je ustanovené inak.
 2. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke divadla a/alebo na informačných tabuliach v pokladniciach SND, zľavy neplatia na silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry,

  na predstavenia hosťujúcich divadiel, ani na iné podujatia alebo mimoriadne predstavenia alebo udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 

VI.

Iné podmienky

Zrušenie, zmena predstavenia, výmena vstupeniek

 

 1. V prípade zmeny predstavenia má zákazník možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie v rovnakej cenovej hodnote ako predstavenie, ktoré je zrušené. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, nemá nárok na vrátenie vstupného, ako ani na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením, ani na inú náhradu.
 2. Ak v prípade zmeny predstavenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy, zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli zakúpené.
 3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je potrebné požiadať osobne v pokladniciach do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia alebo e-mailom na adresu rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcej vety je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 4. O zrušení a zmene programu informuje SND prostredníctvom svojej webovej stránky www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Hromadných zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj telefonicky alebo e-mailom v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k dispozícii kontaktné údaje.
 5. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
 1. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady podľa čl. VI bod 1 – 3 VOP v prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia).
 2. V prípade straty vstupenky SND neposkytuje náhradnú vstupenku.

VII.

Darčekové poukážky

 

 1. Prostredníctvom Darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.
 2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 3. Druhy darčekových poukážok:

  › Darčeková poukážka v hodnote 20 €

  › Darčeková poukážka v hodnote 35 €
 4. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 5. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
 6. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
 7. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
 8. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 9. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
 10. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
 11. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.
 12. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
 1. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na Darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.

Vzor darčekovej poukážky SND:VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre sezónu 2018/2019 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14.2.2019.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sú Prílohy:

Príloha č. 1 – Cenník predstavení 2018/2019

Príloha č. 2 – Ceny organizovaných predstavení 2018/2019

Príloha č. 3 - Zľavy v sezóne 2017/2018.

 

Podmienky a skutočnosti uvedené v Prílohách k Všeobecným obchodným podmienkam sú záväzné a platné ako súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

ZĽAVY V SEZÓNE 2018/2019

 

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

Historická budova SND

Veselé paničky windsorské

3. a 4. kategória

Nová budova SND

Antigona

3. a 4. kategória

Elity

Hedda Gabblerová

Vojna a mier

Richard III.

Štúdio nová budova SND

Bačova žena

2. kategória

Ilúzie

Krotká

Polnočná omša

Popol a vášeň

Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND

po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia Carmen, Nabucco, detské predstavenia, doobedňajšie predstavenia, Kontinuity, silvestrovské predstavenia (31. 12.), Matiné, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

BALET SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. Kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, na predpremiéry, generálky, premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).

2. Zľavy pre ZŤP/ ZŤPS a imobilných návštevníkov

ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a doobedňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník.)

Imobilní návštevníci: majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť

si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, ak imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva Vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu

v čase 1 hodinu až 30 minút pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk

a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks):

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto Prílohy Zľavy v sezóne 2018/2019.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) v pracovných dňoch:

Činohra SND

Sála činohry (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

Štúdio (NB)

8,00 €

Opera SND: detské predstavenia

 

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Rozprávka o šťastnom konci (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Figaro sem, Figaro tam (HB)

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

Nepredajme nevestu! (NB)

O čarovnej flaute a iných kúzlach (NB)

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

Opera SND: všetky repertoárové predstavenia okrem detských predstavení

Balet SND: všetky repertoárové predstavenia

 

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Giselle (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Beatles Go Barock (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Snehulienka a sedem pretekárov (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Luskáčik (HB)

10,00 €

7,00 €

5,00 €

4,00 €

nová budova SND:

Za hranicami hriechu

Esmeralda

Korzár

Labutie jazero

Tulák Chaplin

10,00 €

7,00 €

5,00 €

-

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na doobedňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.

6. Hromadný odber nad 10 ks vstupeniek

Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

Hromadné objednávky sú povolené/prijímané až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Leni, Veselé paničky windsorské.

Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť na základe zmeny vo VOP.

V prípade hromadných objednávok zaslaných na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname predstavení podľa tohto bodu VOP, je možné objednávku realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, no len do 50 % kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.

7. Množstvová zľava

Činohra SND → nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %

Balet a Opera SND → nad 20 ks vstupeniek zľava 2 %

                                 nad 30 ks vstupeniek zľava 3 %

                                 nad 40 ks vstupeniek zľava 4 %

                                nad 50 ks vstupeniek zľava 5 %

                                nad 100 ks vstupeniek zľava 8 %

 

INFO PRE IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV

Smernica č. 3/2018

o zabezpečení vstupu imobilných návštevníkov a ich sprievodu do priestorov Slovenského národného divadla

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

V súvislosti s §4 ods. b.) Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §12 ods. 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov SND vydáva smernicu, ktorá upravuje zabezpečenie vstupu imobilných návštevníkov a ich sprievodu do verejných priestorov SND a to:

- historická budova SND (ďalej len „HB-SND“), Gorkého 2

- nová budova SND (ďalej len „NB-SND“), Pribinova 17, Opera a Balet

- NB-SND Pribinova 17, Činohra

- NB-SND Pribinova 17, Štúdio

 

Čl. II

POVINNOSTI NA ZABEZPEČENIE PLNENIA

 1. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti, alebo výnimočnej situácie (napr. evakuácia) návštevníkov a zamestnancov SND je Centrum marketingu (ďalej len „CM“) povinné zverejniť na dostupnom miestne v priestore pokladníc (na Jesenského ul. HB a Olejkárskej ul. NB ) oznam, z ktorého je zrejmé, že návštevník, ktorý zakupuje vstupenky na predstavenie pre návštevníka, ktorý je imobilný musí použiť na sedenie vyhradené miesto, alebo na sedenie použije vlastné zariadenie (vozík). Tento oznam musí byť zreteľne uverejnený aj na stránke www.snd.sk. V prípade, že imobilný návštevník so sprievodom navštívi verejný priestor v NB pokladníčka v predajni vstupeniek bude informovať návštevníka podľa čl. III, bod. 2.2.
 2. Pri vstupe do verejných priestorov SND je povinnosťou uvádzačky vhodným spôsobom preveriť, či imobilný návštevník môže sedieť na mieste v rade, vyhradenom pre imobilných návštevníkov, alebo použije invalidný vozík. Spôsob usadenia oznámi veliteľovi protipožiarnej asistenčnej hliadky (ďalej len „PAH“) záznamom v súbore na disku „S:\\Imobilni“, podľa predpísanej štruktúry.
 3. V prípade hromadnej návštevy imobilných návštevníkov musí byť táto skutočnosť oznámená technikovi požiarnej ochrany SND, ktorý vykoná náležité opatrenia pre jednotlivé predstavenia.

 

Čl. III

USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK

 1. HB-SND, Gorkého 2

Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného návštevníka a jeho sprievodcu na predstavenie je potrebný príchod do verejných priestorov a ich sprievodcov najneskôr ½ hod. pred predstavením. Na túto skutočnosť je kupujúceho povinná upozorniť pokladníčka v predajni vstupeniek.

1.1 Vstup do budovy je umožnený cez hlavný návštevnícky vstup, kde je k schodisku operatívne inštalovaná šikmina službu konajúcim pracovníkom.

1.2 Umiestnenie imobilného návštevníka a jeho sprievodcu je nasledovné:

Miesto č.1 a č.2 na prízemí v 6. rade VĽAVO a na miesto č.1 a č.2 v 7. rade na prízemí VPRAVO.

1.3 V prípade, že imobilný návštevník použije sedadlo v hľadisku, samotné usadenie imobilného návštevníka sa vykoná v spolupráci s uvádzačom-(kou), až po usadení návštevníkov v nasledujúcich sedadlách (aby sa predišlo opakovanej manipulácii s imobilným návštevníkom).

1.4 V prípade, že imobilný návštevník ostane sedieť vo vozíku, vozík sa umiestni tak, aby bola zabezpečená priechodnosť priestoru bez ohrozenia imobilného návštevníka.

2. NB-SND, Pribinova 17

2.1 Služba na vrátnici má právo pre umožnenie vstupu do garáže požiadať návštevníka o preukázanie sa platnými vstupenkami na predstavenie konané v daný deň. Pokiaľ návštevník nemá platné vstupenky, nevpustí ho do priestorov garáží.

2.2 V prípade, že imobilný návštevník a jeho sprievodca navštívi verejný priestor NB-SND osobným motorovým vozidlom, postup a možnosť parkovania je nasledovná:

- imobilný návštevník alebo jeho sprievodca na vrátnici GR požiada službu o sprístupnenie vchodu z garáže do foyer výťahom. Z tohto priestoru je umožnený vstup na všetky podlažia foyer bezbariérovým výťahom. Parkovacie miesta v garáži sú vyhradené pri vstupe do výťahu (plán parkovacích miest v garáži - príloha č.1).

2.3 V prípade, že imobilný návštevník ide navštíviť predstavenie v Štúdiu, zaparkuje vozidlo na vonkajšom parkovisku pri šikmej rampe pri NB-SND na vyhradených parkovacích miestach. Imobilní návštevníci, alebo ich sprievodcovia použijú vchod od Olejkárskej ulice, cez šikmú rampu, ktorá je vyznačená v (príloha č.2).

2.4 Imobilní návštevníci a ich sprievodcovia majú v sále Opery a Baletu v NB-SND vyhradené miesta č.1 a č.2 v 4. rade VĽAVO a miesta č.1, č.2, č.3, č.4 v 4. rade VPRAVO, ako aj určené plochy pre invalidné vozíky.

2.5 Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov v hľadisku Činohry sú vyhradené miesta č.1 a č.2 v 5. rade v bočnom hľadisku VĽAVO a miesta č.1 a č.2 v 5. rade v bočnom hľadisku VPRAVO.

Pri umiestnení imobilného návštevníka v hľadisku Opery, Baletu a Činohry v NB-SND sa postupuje podľa čl. III, bod 1.3 .

2.6 Vstup imobilného návštevníka do Štúdia je určený z Olejkárskej ul. cez služobný vstup zamestnancov NB-SND pri vchode Kantína. Po príchode na služobný vstup sa imobilný návštevník ohlási službe SBS, ktorá prostredníctvom pracovníkov velína privolá uvádzačku. Uvádzač–(ka) odprevadí imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do hľadiska Štúdia cez určené zázemie (príloha č.2). Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov sú v priestoroch Štúdia vyhradené miesta vo variante A v rade č.10 miesto A15 a A16 a vo variante B v rade č.6 A15 a A16.

Z dôvodov zachovania požiarnej bezpečnosti je vstup na predstavenie v Štúdiu SND možný len pre jedného imobilného návštevníka a jeho sprievodcu.

2.7 Vstup pre imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do Modrého salónika je určený cez fojer výťahom na 4.NP. Vyhradené miesta v hľadisku Modrého salónika č. 1 a č. 2 v 1. rade VĽAVO, ako aj plochy na invalidné vozíky v bezprostrednej blízkosti vyhradených miest.

2.8 Postup pre vstup imobilných návštevníkov, ktorí sa na predstavenie dostavia inak ako je uvedené v bode 2.2 a 2.3:

Imobilní návštevníci, alebo ich sprievod používajú vchod od Olejkárskej ulice, kde sa nachádza šikmá rampa, ktorá ústi pred hlavný vchod do SND (príloha č. 3).

2.9 Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného návštevníka a jeho sprievodcu na predstavenie v NB-SND, je potrebný príchod imobilného návštevníka a jeho sprievodcu najneskôr ½ hod. pred predstavením.

 

Čl. IV

ÚČINNOSŤ

Smernica č. 3/2018 o zabezpečení vstupu imobilných návštevníkov a ich sprievodu do priestorov Slovenského národného divadla, Bratislava, ruší a nahrádza Smernicu č. 8/2009 zo dňa 1.11.2009.

Smernica nadobúda platnosť: od 1.7.2018