Podnety, oznámenia o protispoločenskej činnosti

Podávanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti podľa Smernice SND č. 3/2015

Zodpovedná osoba:

hlavný kontrolór, tel/fax: 204 72 105

Spôsob podávania a prijímania podnetov:

1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne SND, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrolor@snd.sk. Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Elektronická forma na podávanie podnetov je prístupná 24 hodín denne.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne na adresu:

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17

819 01 Bratislava

ústne:

v čase 8:00 hod. – 15:00 hod. (hl. kontrolór)

Telefonicky na číslo:

02/204 82 105

Faxom:

02/204 72 810

E-mailovú adresou:

zakon.info@snd.sk

Podateľňa je otvorená:

v pracovných dňoch

9:00 h - 12:00 h

12:30 h - 15:00 h