Činfond

Činohra SND a OSF vytvorili nadačný fond

      

Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti

V snahe osloviť všetkých, ktorí by sa radi podieľali na nových, inšpirujúcich a zmysluplných projektoch a zážitkoch z tvorby činoherného súboru SND, iniciovalo vedenie SND v spolupráci s Nadáciou Otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) vznik Nadačného fondu priateľov Činohry SND pri tejto Nadácii.

Chceme finančne podporiť projekty, ktoré nie sú súčasťou hlavnej dramaturgickej línie Činohry SND. Ide najmä o projekty, ktorých cieľom je výchova k tolerancii a empatii, ktoré majú vzbudiť úctu k demokracii a ktoré budú objektívne pomenovávať problémy našej súčasnosti i minulosti. Chceli by sme, aby vznikli netradičné inscenácie alebo divadelné formy, ktoré môžu osloviť i publikum, ktoré nenavštevuje naše divadlo pravidelne. Nadačný fond priateľov Činohry SND môže pomôcť rozšíriť našu činnosť smerom k spoločenským problémom, ktorými žije naša doba. Ďakujeme vám, ak sa rozhodnete tieto aktivity Činohry SND cez nadačný fond podporiť.Štatút a ciele fondu

Poslaním fondu je v zmysle Štatútu fondu najmä:

• podpora medzinárodných projektov v súvislosti s divadelnou činnosťou,

• podpora projektov a aktivít mladých tvorcov (startup pre formovanie novej generácie divadelníkov),

• podpora nepravidelnej dramaturgie,

• podpora projektov týkajúcich sa vzniku malých inscenácií o polemických osobnostiach kultúrneho a politického života u nás i v zahraničí,

• podpora vzniku rôznych druhov poetických večerov, kultúrno-spoločenských večerov, ktoré sa venujú rôznym problémom súčasného sveta,

• podpora rekonštrukcie priestoru bývalej kuchyne novej budovy SND na legitímny divadelný priestor a s tým súvisiaca spolupráca na medzinárodnej úrovni,

• založenie Divadelnej akadémie pre udeľovanie cien významným divadelným tvorcom divadiel na Slovensku.

Hlavným cieľom fondu je teda podpora tých aktivít, ktoré nie sú súčasťou bežnej dramaturgie Činohry SND, ktoré nebudú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu ani z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR. Činohra SND bude so získanými prostriedkami nadačného fondu hospodáriť transparentne, o každej vydanej sume bude rokovať rada fondu a každý rok predloží výročnú správu.

„Slovenské národné divadlo a jeho herci a herečky sú už po desaťročia citlivým barometrom nálad našej spoločnosti. Svoje poslanie plnia i dnes, keď sme v priamom prenose svedkami toho, ako sa história strachu, nenávisti a uzatvárania sa do seba opakuje. Preto je pre nás veľkou cťou, že Činohra SND si za partnera vo svojom úsilí vybrala práve nás,“ dodal Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie Otvorenej spoločnosti.

Už teraz môžete poukázať 2 % svojich daní na http://osf.sk/vyplnte-danove-priznanie-online-a-venujte-2/. Na tomto linku sa potenciálni záujemcovia dozvedia všetky podstatné informácie.

Pre priame poskytnutie príspevku/daru do Nadačného fondu priateľov Činohry SND je vám k dispozícii účet SK07 1100 0000 0029 4605 3532.Správna rada fondu

Rada fondu má minimálne štyroch členov a je tvorená dvoma zástupcami Nadácie a dvoma zástupcami- odborníkmi v oblasti divadelnej činnosti. Odborníkov v divadelnej činnosti- členov Rady fondu určuje, odvoláva alebo mení SND na základe písomného Oznámenia zo strany SND o vymenovaní, odvolaní alebo zmene členov Rady fondu doručeného spolu so súhlasom člena s členstvom Rade fondu. V prípade, že rada fondu bude tvorená vyšším počtom členov, zástupcovia Nadácie a odborníci v divadelnej oblasti musia byť zastúpení v rovnakom počte. Rada fondu prijíma rozhodnutia jednohlasne, na základe jednohlasného rozhodnutia všetkých členov Rady fondu.

Do pôsobností Rady fondu patrí najmä:

• Vypracovanie a predloženie Výročnej správy o činnosti fondu

• Tvorba a úprava pravidiel pôsobenia Rady fondu

• Úprava priorít politiky fondu

• Rozhodovanie o použití prostriedkov a o udelení grantov a štipendií v súlade s účelom fondu

• Rozhodovanie o použití získaných prostriedkov

• Príprava a schvaľovanie rozpočtu fondu

• Rozhodovanie o rozšírení alebo zúžení Rady

• Navrhuje Správnej rade zrušenie fondu

Prví členovia Rady fondu sú:

Mgr. art. Miriam Kičiňová

Mgr. art. Daniel Majling, ArtD

Ján Orlovský

Jana Dravecká